Zmiana dokumentów abonenckich

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi przepisami prawa – Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 r., informujemy o zaktualizowaniu dokumentów abonenckich i ich dostosowaniu do nowych przepisów prawa.

Wypełniając obowiązek ustawowy wprowadzamy następujące zmiany w poniższych punktach Umowy Abonenckiej:

§3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
Abonent, najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany treści Umowy, Regulaminu lub Cennika, wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, może złożyć Dostawcy Usług oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji tych zmian. Brak oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.

§3 ust.9 otrzymuje brzmienie:
Każda ze Stron może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 12 oraz przy uwzględnieniu rygoru określonego w § 2 ust. 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej lub dokumentowej (np. wiadomość e-mail).

§3 ust.12 otrzymuje brzmienie:
Umowa zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Abonent nie złoży przeciwnego oświadczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy na czas określony. Oświadczenie Abonenta o braku woli przedłużenia Umowy na czas nieokreślony powinno zostać dokonane na piśmie lub w formie dokumentowej. W przypadku gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Dostawca Usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

§3 ust.13 – skreślony.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 roku.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian Abonentom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, jednakże Dostawcy Usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot przyznanej ulgi, ponieważ powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być dostarczone do biura Dostawcy Usług nie później niż do 21 grudnia 2020 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie lub elektronicznie.